Рубрика: English

English homework 23-27.10.2017

Lesson 1

Check your progress.

 

Lesson 2

What does »success» mean? page 40/to read the text and discuss

Grammar/have to, don’t have to

Hometask ex. 2/b,page 41

2. b) 1. If you want to work in the USA, you have to speak good English.

2. My sister has got a young baby, so she often has to get up during the night.

3. My friend gets good test results, but he doesn’t have to hard. In fact, he never studies before a test.

4. Tomorrow is Sunday, so I have to go to school. Great!

5. At our school, we have to wear a uniform. It’s dark blue with a white shirt.

6. At my cousins’ school they don’t have to wear a uniform. They can wear what they want.

Реклама
Рубрика: English

Homework 16-20.10.2017

Lesson 1

The ping-pong friendship that changed the world… to retell the text

Grammar:past simple/regular irregular verbs

Hometask:ex.2/e,page 33,ex. 4/b,c,page 34

2. e) 1. Did you go out last night?

2.  Did you listen to music on Sunday?

3. Did you this morning eat eggs for breakfast?

4. Did you watch TV last night?

5. Did you last year go on holiday?

4. b) 1. Four hours ago, i was do my homework’s.

2. Last night, i went to bed at the 23:00 o’clock.

3. Yesterday evening, i listened to music.

4. Last Saturday, i went to guitar.

5. Eight years ago, i was doesn’t went to school.

6. My last holiday was in a summer.

 

c) 1. David is fifteen now. He started school when he was five. David started school ten years ago.

2.  I met your cousin last Saturday. It’s Wednesday today.  I met your cousin 4 day ago.

3. It’s 10:30 now. My English class began at 09:30. My English class began 1 hour ago.

4. The school holidays started at the end of June. It’s the end of August now. The school holidays started 1 month ago.

 

Lesson 2

To read the dialogue on page 36.

Hometask:ex 10/b,page 36,ex.11/b,page 37.

10. b) 1. Pete suggests making cakes for the party.

2. Debbie says Pete made an awful pizza one time.

3. Jess gets a bit angry.

4. Jess tells Debbie that she wasn’t friendly.

5. Debbie says it’s OK to make jokes about friends.

6. Jess says real friends don’t hurt each other.

7. Debbie says sorry to Pete.

8. Debbie think’s is natural that Pete isn’t happy.

 

11.

1. A: Is Hannah German?

B:. I think she’s from Austria.

2. A: What about going for a walk.

B: Well, I’m a bit tired, so to be honest, I don’t want to go out.

3. A: Mrs Jones gave us a lot of homework, didn’t she?

B:Yes, a lot! But never mind, it’s the weekend, so we’ve got 3 days to do it

4. A: I’m sorry I broke your camera. Never mind.

B: I don’t think so It was an old camera anyway.

Рубрика: English

English homework 9-13.10.2017

Lesson 1

Hometask:ex.10,page 31

10. 1. I have lots of great memories of our holiday last year.

2. It was a fantastic day – I’ll always remember it.

3. My brother has an amazing memory for names and faces.

4. When you finish using the computer, don’t forget to switch it off.

5. There’s a new statue in our town – it’s a memorial to a famous writer from our country.

6. My friend Allie didn’t remember my birthday, or his sister’s birthday! He’s so forgetful.

7. We went to Paris last weekend. We had a great time – it was an unforgettable holiday.

 

Рубрика: English

First homework in October 2-6.10.2017

Lesson 1

Erin Brockovich/to read the text and answer the questions. (page 26)

Grammar :past simple of the verb ‘be’

Hometask:ex.2/c,d/page 22

2. c) 1. In 1990, Erin was in car accident.

A lot of people in Hinkley were sick.

The drinking water in Hinkley wasn’t clean.

There were chromium in the water.

The bosses at Pacific Gas and Electric weren’t happy.

d) 1. Was Erin Brockovich Brithish?

Was it her job to drive a car for the law company?

Were there lots of papers about sick people in Hinkley?

Was the water in Hinkley clean?

Were a lot of people in Hinkley sick?

Was the film Erin Brockovich successful?

 

Lesson 2

Erin Brokovich/toretell

Grammar:past simple :regular verbs

Hometask:ex.6/a,c,e,page 27

6. a)  study-studied

Marry-married

Help-helped

Start-Started

Realise-Realised

Visit-visited

Live-lived

Believe-believed

Plan-planned

Order-ordered

c)  1. Last night, I studied for today’s test.

2. There was no food in the house, so we ordered.

3. I wanted to go to the cinema, and my friend Alex agreed to come with me.

4. I tried to phone my friend on Saturday, but no-one answered.

5. Last year we visited my aunt and uncle in Australia.

6. My father stopped watching TV and helped me with my homework.

 

e) 1. I started a painting, but didn’t finish it.

2. They talked in an expensive hotel, but they didn’t like the food.

3. It rained all day on Saturday, so we didn’t play tennis.

4. Helena didn’t watch TV last night. She studied for her test.

5. I tided my room, but I didn’t clean the windows.

6. He stayed for a long time, but he didn’t say anything interesting!

Рубрика: Քիմիայի տնային աշխատանք

Անվտանգության կանոնները

Աշխատելու ընդհանուր կանոնները.

 

 1. Ուշադիր լսեք ուսուցչին և կատարեք նրա ցուցումները:
 2. Քիմիայի կաբինետում պիտի աշխատել արտահագուստով, ձեռնոցներով և ակնոցներով: Արգելվում է սնունդ ընդունել:
 3. Աշխատանքային սեղանը պիտի մաքուր պահել, չպիտի լինեն ավելորդ առարկաներ, որոնք տվյալ աշխատանքին չեն վերաբերվում:
 4. Աշխատանքը ավարտելուց հետո մաքրեք և կարգի բերեք աշխատանքային սեղանը
 5. Խստիվ արգելվում է կատարել փորձեր, որը չի վերաբերվում տվյալ աշխատանքին, ձեռքերով վերցնել նյութերը, փորձել նյութերի համը:

 

Քիմիական նյութերի հետ վարվելու կանոնները

Փորձեր կատարելու համար դուք օգտագործելու եք տարբեր նյութեր, որոնք գտնվում են փակ տարաներում, իսկ հեղուկ նյութերը փակ անոթներում:

 

 1. Փորձեր կատարելու համար վերցրեք նյութերի փոքր բաժիններ: Պինդ նյութերից  սովորաբար պահանջվում է թեյի գդալի ¼ չափ, իսկ հեղուկներից` 1-2 մլ:
 2. Նյութերից վերցնելու ժամանակ ամանների խցանները սեղանի վրա դրեք շրջված, այսինքն այն մասով, որը չի մտնում ամանի մեջ:
 3. Մի թողեք նյութերով ամանների բերանը բաց, նյութից նմուշ վերցնելուց հետո ամանի բերանը փակեք և դրեք տեղը:
 4. Չօգտագործված նյութերը չի կարելի հետ լցնել մաքուր նյութի վրա, այլ լցրեք այդ  նպատակների համար հատուկ նախատեսված անոթի մեջ:
 5. Օգտվեք միայն այն նյութերից, որոնց վրա գրված են անունները և որոնք դրված են  ձեր սեղանի վրա:
 6. Պինդ նյութերը ամանից վերցրեք միայն չոր գդալիկով կամ փորձանոթով: Մինչև  նյութերը փորձանոթի մեջ լցնելը` ստուգեք կոտրված չէ արդյո՞ք փորձանոթի  հատակը կամ ճաքած չէ:
 7. Փորձեր կատարելիս միշտ օգտագործեք մաքուր լաբորատոր ամանեղեն:

 

Նախազգուշացումներ

1Աշխատելիս նյութերը չթափեք ձեռքերին և հագուստին, հատկապես հիմքերը և թթուները:

2. Փորձանոթում լուծույթը տաքացնելիս կամ եռացնելիս անհրաժեշտ է օգտվել բռնիչից: Փորձանոթի  բերանը չի կարելի պահել ոչ իր և ոչ էլ լաբորատորիայում ներկաների կողմը:

3. Մի թեքվեք դեմքով դեպի փորձանոթի բերանը, որտեղ եռում է լուծույթը, այն կարող է ցայտել ձեր դեմքին:

4. Նյութերի հոտը որոշելու նպատակով չի կարելի անոթը մոտեցնել դեմքին, այլ ձեռքի ափով շարժում կատարեք անոթի բերանից դեպի քիթը:

5. Թթուները ջրով նոսրացնելիս (հատկապես խիտ ծծմբական թթուն) հիշեք հետևյալ կանոնը, պետք է թթուն բարակ շիթով դանդաղ լցնել սառը ջրի մեջ խառնելով:

 

Առաջին օգնություն

1. Առաջին օգնությունը ցույց տալ միայն ուսուցչի կամ  լաբորանտի մասնակցությամբ:

2. Մաշկի կամ հագուստի վրա թթու թափելիս` այդ տեղը լվացեք ջրի շիթով 2-3  րոպե այնուհետև մշակեք 2–3 %-անոց նատրիումի հիդրոկարբոնատի (խմելու սոդայի) կամ ամոնիակի լուծույթով:

3. Մաշկի կամ հագուստի վրա ալկալու թափվելիս անմիջապես այդ տեղը լվացեք մեծ քանակով ջրով, հետո բորաթթվի կամ քացախաթթվի 1–2%-անոց  լուծույթով, վերջում թրջոց դրեք կալիումի պերմանգանատի 1–2%-անոց լուծույթով:

 

Рубрика: Քիմիայի տնային աշխատանք

Քիմիայի առաջին հարցաշարը

Տնային Աշխատանք

 1. Տնային առաջադրանքներ` Ինչ նյութերից են կազմված հետևյալ մարմինները՝ քանոնը, արձանը, ամանեղենը, զարդերը

            

Քանոն-փայտ, մետաղ (ցանկացած տեսակի), պլաստմաս, սիլիկոն…

Արձան-քար, մետաղ (ցանկացած տեսակի), կավ, փայտ, պլաստիրին…

Ամանեղեն-ապակի, մետաղ, ոսկի, արծաթ, բրոնզ, քար, կավ…

Զարդեր-արծաթ, ոսկի, պղինձ…

Պարզաբանեք քիմիա բառի իմաստը:

Քիմիա բառը ծնունդ է ունեցել Հունաստանում, քիմիան ուսումնասիրում է նյութերի հատկությունների, կառուցվածքի, բաղադրության, դրանց փոխարկումների, ուղեկից երևույթների, փոխարկումների ժամանակ առաջացած նյութերի հատկությունների մասին։

Рубрика: Գրականություն

Ամերիկյան Գրականություն

Հոկտեմբերի 16-20

 

Մարկ Տվեն — 1835-1910թթ.

Պատմվածք լավ տղայի մասին

Պատմվածքը մի տղայի մասին էր, ով շատ էր ուզում նմանվել գրքերում գրված  տղաներին, նա անընդհատ փորձում էր նույն բաները անել ինչ նրանք էին արել մահանալուց առաջ, բայց նրա մոտ ոչ մի բան չէր ստացվում: Բայց ես մի բանով նրա համաձայն չեմ, նա անընդհատ խոսում էր մահանալու մասին, այդ տարիքում չի կարելի խոսել այդպիսի բանի մասին:

 

Հետաքրքրասեր Բեսսին

Բեսսին մի հետաքրքրասեր փոքրիկ աղջիկ էր, նա միշտ մորը ինչ որ բաներ էր պատմում և աննդհատ հարցեր էր տալիս, ամեն վայրկյան: Մայրը մեկ-մեկ դժվարանում էր պատասխանել նրա հարցերին: Այդ տարիքի երեխաները միշտ շատ հարցեր են տալիս։ Բեսսին և նրա մայրը աննդհատ աստծուց էին խոսում, որ աստված ում է ճիշտ ուղղու վրա դնում և ում չէ: Ինձ շատ դուր եկավ, որ նրանք աստծուն ընդունում էին։ Աստված մարդուն ստեղծել է, որ մարդն ինքն իր կյանքով ապրի, նա ուղակի փորձում է մարդկանց այնպիսի փորձությունների ենթարկի, որ մարդիկ կյանքի իմաստը հասկանան և ուղղեն իրենց սխալները։

 

Օ’ Հենրի — 1862-1910թթ.

Մոգերի ընծաները 

Ես հասկացել եմ այս պատմվածքի ասելիքը` որ պետք է հարկ եղած դեպքում զոհաբերություն կատարես: Երբեմն դու քո մեջ պարտավորություն ես զգում, որ պետք է քեզ կամ մի ուրիշ բան զոհաբերես հանուն քեզ հարազատ մարդու, կամ ինչու ոչ կենդանու համար:

 

Վերջին տերևը

Պատմվածքի ասելիքն այն էր, որ պետք չէ երբեք հանձնվես, պետք է դիմակայես ամեն մի հարվածի, դա կարող է լինել և հոգեպես և ֆիզիկապես: Բայց ինչ ուզում է լինի պետք չէ հետ կանգնես բռնածդ ճանապարհից, այլապես կարող ես շատ անվերադարձնելի բաներ կորցնել:

 

Քլիֆորդ Սայմակ — 1904-1988թթ.

Գյուղի Խենթը 

Այս պատմվածքից ես հասկացա, որ քեզ վատություն անողին պետք չէ նույն ձևով փոխհատուցես, այսինքն նրա նման վատ վարվես, որովհետև դրանով կռիվը կշարունակվի: Դրա փոխարեն պետք է բացատրել նրան, թե որն է նրա սխալը ու անգամ պետք է օգնել նրան, որ փոխվի և դառնա լավը: