Рубрика: Քիմիա 9-րդ դասարան

Երկաթ (Fe)

պարբերական համակարգի ութերորդ խմբի երկրորդական ենթախմբում է, ատոմային համարը՝ 26։ Այն սպիտակ-արծաթափայլ մետաղ է։ Ատոմի էլեկտրոնային բանաձևն է 1s22s22p63s23p63d64s2։ Բացի Էներգիական չորրորդ մակարդակի 2 էլեկտրոնից, քիմիական կապերի առաջացմանը կարող են մասնակցել նաև երրորդ մակարդակի d-էլեկտրոնները։ Երկաթին բնորոշ են գերազանցապես +2 և +3 օքսիդացման աստիճանները։ Սակայն կան շատ քիչ թվով խիստ անկայուն միացություններ, որոնցում դրսևորվում է +6 օքսիդացման աստիճան։ Բնության մեջ տարածվածությամբ (4,65%) զբաղեցնում է չորրորդն է՝ թթվածնից(O), սիլիցիումից (Si) և ալյումինից (Al) հետո։ Ազատ վիճակում երբեմն հանդիպում է միայն որոշ երկաթաքարերի տեսքով։ Բնական երկաթը ունի չորսը կայուն իզոտոպներ. 54Fe (իզոտոպի տարածվածությունը 5,845 %), 56Fe (91,754 %), 57Fe (2,119 %) և 58Fe (0,282 %)։ Հայտնի է ավելի քան 20 անկայուն երկաթի իզոտոպներ հետևյալ զանգվածային թվերով 45-ից 72, որոնցից առավել կայուն է 60Fe իզոտոպը։ 56Fe երկաթի իզոտոպը պատկանում է առավել կայուն միջուկների թվին. հետևյալ բոլոր տարրերը կարող ենփոքրացնել էներգիայի կապը մեկ նուկլոնի անկման միջոցով, իսկ բոլոր նախորդ տարրեր, սկզբունքորեն, կարող են նվազեցնել պարտադիր էներգիայի կապը մեկ նուկլոնի սինթեզի միջոցով։ Երկաթը արծաթափայլ, սպիտակ, պինդ մետաղ է, խտությունը 7,87 գ/սմ3 է, հալման ջերմաստիճանը՝ 1539 °C։ Շնորհիվ ատոմում առկա չզույգված շատ էլեկտրոնների՝ երկաթն ունի պարամագնիսական հատկություն. ձգվում է մագնիսի կողմից։ Այդ մետաղին բնորոշ են արագ մագնիսանալու և ապամագնիսանալու հատկությունները, ինչը հնարավորություն է տալիս երկաթը լայնորեն օգտագործելու էլեկտրատեխնիկայում և էլեկտրոնային սարքերում։ Չափազանց մաքուր երկաթը բավականին կայուն է օդի թթվածնի նկատմամբ, սակայն սովորական մետաղը (խառնուկներ պարունակող) օդում աստիճանաբար ենթարկվում է կերամշակման, մանավանդ խոնավության առկայությամբ.

Без названия

Рубрика: Русский язык 9-й класс

Работа с текстом

Урок 2

23Задания к тексту:

1. Почему в ответе артистки” Я хотела танцевать”особо выделено слово “хотела”?

Там есть скрытый смысл, она заключается в том что, она не только хотела, она хотела и достигла своей цели, она нашла в себе в силу и сделала то что так мечтала.

2. О чем она вспоминала?

Она воспоминала о себе, когда была тоже маленькой девочкой и хотела всегда танцевать и ее тоже не приняли в танцевальный круг. Маленькая Зоя тоже не совсем красивая была, но стала очень красивой.

3. Почему артистку, когда она была еще девочкой, не приняли в хореографический кружок?

Ее не приняли в хореографический кружок потому, что ее ноги были слабые и она не была гибкой, она физический не была готова к танцам, но духовно была готова полностью.

4. Как она смогла преодолеть эту жизненную трудность?

Она смогла сделать это захотев очень сильно, она шла к своей цели, она хотела достичь ее, по этому она смогла преодолеть этот этап достижение цели.

5. Как вы понимаете смысл финала текста : “ Это было невозможное счастье”?

Счастье для нее было невозможной потому, что она очень сильно любила танцы и для нее, еë танец была совершенством и она чувствовала себя идеальной в танцах.

 

Грамматические задания:

Упражнение 1.

1. Он сидел за столом и дремал (дремал — задремал) 2. Она разговаривала со мной и печатала на компьютере. (печатала — напечатала) 3. Она разговаривала со мной и напечатала на компьютере текст. (печатала — напечатала) 4. Пока она разговаривала со мной, она напечатала на компьютере какой-то текст. (печатала — напечатала) 5. Извини, я вчера погорячился и обидел тебя! (горячился- погорячился) (обижал — обидел) 6. Ты не знаешь, где моя тетрадь? Я её положил сюда.(клал — положил) 7. Спасибо, что ты меня разбудил, уже давно пора вставать! (будил — разбудил) 8. Он вчера нас здорово развеселил! (веселил — развеселил) 9. Вчера ты очень рассердилась на меня? ( сердилась — рассердилась) 10. Ты со мной поздоровался? (здоровался — поздоровался) 1 1. Он упал в снег и лежит. (падал — упал) 12. Он уронил ручку на пол и не заметил. (ронял — уронил)13. Вечером он сосчитал деньги. (считал — сосчитал) 14. Свеча горела на столе. (горела — сгорела)
Упражнение 2.  Выберите правильный вариант.

1. Вчера вечером он повторял падежи. (повторял — повторил) 2. Он не откланялся от темы выступления. (отклонялся — отклонился) 3. Она встретила меня в аэропорту. (встречала — встретила) 4. Её слова меня просто изумили (изумляли — изумили) 5. Он присмотрелся к новому сотруднику. (присматривался- присмотрелся) 6. Он легко приспособился к новым условиям. (приспосабливался приспособился) 7. Зачем он унизился перед ней? (унижался — унизился) 8. Вы подтвердили участие в конференции? (подтверждали — подтвердили) 9. Этого я тебе не разрешал (разрешал — разрешил) 10. Отец приучил сына к порядку. (приучал — приучил) 11 . Он обдумывал план действий. (обдумывал- обдумал) 12. Он признался ей в любви. (признавался — признался) 13. Вчера мы ???Подходит и то и другое??? об этом. (договаривались — договорились)

Рубрика: Ֆիզիկա 9-րդ դասարան

Լիցքի պահպանման օրենքը

Ինչպե՞ս են էլեկտրականանում մարմինները շփման միջոցով:
Տարբեր տարրերի ատոմներում էլեկտրոնների և միջուկի ձգողության էլեկտրական ուժերը տարբեր են, այդ պատճառով չեզոք մարմինների շփման ժամանակ էլեկտրոնների որոշակի մասը կարող է մի մարմնից անցնել մյուսին: Այն մարմինը, որը տվել է իր էլեկտրոնների մի մասը, կստանա դրական լիցք, մյուս մարմինը, որը վերցրել է այդ էլեկտրոնները՝ բացասական լիցք:
 
шпум.png
Մարմիններն էլեկտրականանում են, երբ ստանում կամ կորցնում են էլեկտրոններ:
Ինչու՞ են մետաղները հաղորդիչ, իսկ դիէլեկտրիկները՝ ոչ:
 

Մետաղներում որոշ  էլեկտրոններ թույլ են կապված միջուկին, նրանք կարող են պոկվել ատոմից և ազատորեն տեղաշարժվել մարմնի ողջ ծավալով: Այդ էլեկտրոններն էլ հաղորդիչով տեղափոխում են լիցքեր և կոչվում են հաղորդական էլեկտրոններԴիէլեկտրիկում լիցքերը կապված են, նրանք ազատորեն տեղափոխվել և հետևաբար լիցք հաղորդել չեն կարող:

Ինչու՞ են էլեկտրականացման փորձերում օգտագործում դիէլեկտրիկ՝ օրինակ սաթե կամ ապակե ձող:
 

Քանի որ դիէլեկտրիկում լիցքերը ազատորեն տեղափոխվել չեն կարող, շփման միջոցով դիէլեկտրիկի ստացած լիցքը մնում է այնտեղ, որտեղ առաջացել է: Հետևաբար այն հարմար է փորձեր կատարելիս: Իսկ մետաղական առարկաներով փորձ կատարելիս, որպեսզի լիցքը չհեռանա, պետք է մեկուսիչ բռնակ օգտագործել:

Screenshot_3.png
Էլեկտրականացման դեպքում փոխվու՞մ է արդյոք մարմինների  ընդհանուր լիցքը:
 

Պարզելու համար կատարենք հետևյալ փորձը: Վերցնենք սնամեջ գունդ ունեցող երկու էլեկտրաչափ և սինթետիկ նյութից ժապավեն՝ բոլորը լիցքաթափված: Ժապավենով շփենք էլեկտրաչափի ձողը: Էլեկտրաչափի սլաքը կշեղվի, դա նշանակում է, որ նա որոշակի լիցք է ստացել: Այնուհետև ժապավենը մտցնենք II էլեկտրաչափի (սնամեջ) գնդի մեջ. նրա սլաքը կշեղվի ճիշտ նույնքան՝ ցույց տալով մեծությամբ հավասար լիցքերի առկայությունը: Հետագա հետազոտությունների միջոցով կարելի է պարզել, որ այդ լիցքերը նշանով հակառակ են, այսինքն գումարային լիցքերը նորից հավասար է 0-ի: Այս և այլ փորձերը ցույց են տալիս, որ էլեկտրականացման պրոցեսում մարմինների ընդհանուր լիցքը պահպանվում է:

Եթե մարմինների համակարգը շրջապատի հետ լիցք չի փոխանակում, այդ մարմինների լիցքերի հանրահաշվական գումարը մնում է անփոփոխ:
лицк.jpg
Рубрика: Ֆիզիկա 9-րդ դասարան

Ատոմի կառուցվաքը

Ատոմ հունարեն նշանակում է անբաժանելի և քիմիական հատկություններ ունեցող փոքրագույն մասնիկն է։ քիմիական ճանապարհով այն չի բաժանվում, սակայն ֆիզիկական ճանապարհով այն բաժանվում է առավել փոքր, այսպես կոչված տարրական մասնիկների: Ատոմն ունի բարդ կառուցվածք, այն կազմված է դրական լիցքավորված միջուկից և նրա շուրջը պտտվող բացասական լիցք ունեցող էլեկտրոններից: Միջուկն իր հերթին կազմված է դրական լիցք ունեցող մասնիկներից` պրոտոններից և լիցք չունեցող նեյտրոններից: Քիմիական ռեակցիաների ընթացքում ատոմի միջուկի բաղադրության փոփոխություն տեղի չի ունենում: Ցանկացած որոշակի տարրի բոլոր ատոմներում կան նույն թվով պրոտոններ և էլեկտրոններ, իսկ նեյտրոնների քանակը կարող է տարբերվել: Էլեկտրոնների թիվը ատոմի էլեկտրոնային թաղանթում հավասար է ատոմի միջուկում պրոտոնների թվին, որը որոշվում է Մենդելեևի պարբերական համակարգում տարրի կարգաթվով կամ ատոմային համարով: Ինչքան էլեկտրոնները մոտ են ատոմի միջուկին, այնքան ավելի ամուր են կապված և նրանց դժվար է պոկել էլեկտրոնային թաղանթներից, իսկ ինչքան էլեկտրոնները հեռու են միջուկից, այնքան նրանց հեշտ է պոկել: Ատոմի զանգվածի ավելի քան 99.94%-ը կազմում է միջուկը։

Միջուկի նույն դրական լիցքով ատոմների համախումբը անվանում են քիմիական տարր: Դրանք հաճախ հանդիպում են տարատեսակ ատոմների ձևով, որոնք տարբերվում են միջուկում պարունակվող նեյտրոնների թվով:

Ատոմի միջուկում առկա պրոտոնների (Z) և նեյտրոնների (N) գումարի թիվն անվանում են ատոմի զանգվածային թիվը (A)՝ A=Z+N

Рубрика: Գրականություն

Ռեդ Բրեդբերի — Մահն ու աղջիկը

Պատմվածքը շատ-շատ դուրս եկավ, կարդալու ընթացքում անբացատրելի էմոցիաներ ստացա։ Այդ ամեն ինչը գրողից է կախված և Ռեյ Բրեդբերին շատ լավ է կարողացել ամեն մի մանրուք ճիշտ արտահայտել, պատմվածքի մեջ, դրանք էլ ստեղծում են այդ լավ, հետաքրքիր մթնոլորտը:

Պատմվածքը հասկանալու համար պետք է շատ ուշադիր կարդալ և խորանալ հենց մանրուքների մեջ, այն շատ խորիմաստ է և ամեն մարդ տարբեր ձև է հասկանում պատմվածքը: Հետին միտքը հասկանալու համար պետք է կարդալ մինչև վերջ:

Рубрика: English

Homework 15-19.04.2019

Lesson 1

Hometask:6/b,page 71

6. b. 2) It can’t be that difficult…

3) …You could be mad.

4) A: Where’s Gemma?

B: She must be in her room…

5) You might be hungry already…

 

Lesson 2

Hometask:8/d,e,page 73

8. d. 1) literally e) word for word

2) refuse c) to say you will not do or accept something.

3) certainly f) definitely

4) proof d) evidence

5) extinct b) having died out

6) absolutely a) completely

Рубрика: English

Loch Ness Monster

Believers in the monster point to this story, set in the River Ness rather than the loch itself, as evidence for the creature’s existence as early as the sixth century. Sceptics question the narrative’s reliability, noting that water-beast stories were extremely common in medieval hagiographies and Adomnán’s tale probably recycles a common motif attached to a local landmark. According to sceptics, Adomnán’s story may be independent of the modern Loch Ness Monster legend and became attached to it by believers seeking to bolster their claims. Ronald Binns considers that this is the most serious of various alleged early sightings of the monster, but all other claimed sightings before 1933 are dubious and do not prove a monster tradition before that date. Christopher Cairney uses a specific historical and cultural analysis of Adomnán to separate Adomnán’s story about St. Columba from the modern myth of the Loch Ness Monster, but finds an earlier and culturally significant use of Celtic “water beast” folklore along the way. In doing so he also discredits any strong connection between kelpies or water-horses and the modern “media-augmented” creation of the Loch Ness Monster.

Рубрика: Կենսաբանություն

Վիտամիններ

Վիտամիններ, դրանց դերը մարդու կյանքում, վիտամինների թեր ֆունկցիայից առաջացող հիվանդություններ, դրանց ախտանիշները և կանխարգելումը:

Վիտամինները կենսաբանորեն ակտիվ օրգանական միացություններ են, որոնք անհրաժեշտ են օրգանիզմի բնականոն յութափոխանակության ու կենսագործունեության համար և անփոխարինելի են: Վիտամինների մեծ մասը մարդն ստանում է սննդի միջոցով: Գոյություն ունեն այսպես կոչված, նախավիտամիններ, որոնք կազմությամբ նման են վիտամիններին: Դրանք մտնելով մարդու օրգանիզմ փոխարկվում են վիտամինների: Վիտամինները բաժանվում են 3 խմբի՝ ջրալույծ, ճարպալույծ և վիտամինանման նյութեր:

Վիտամինները մասնակցում են նյութափոխանակության կարգավորմանը, ֆերմենտների առաջացմանը, խթանում են օրգանիզմում ընթացող քիմիական ռեակցիաները և նպաստում են ամբողջ օրգանիզմի զարգացմանը: Որևէ վիտամինի անբավարարությունը կամ բացակայությունը հանգեցնում է նյութափոխանակության խանգարումների, որոնց արդյունքում նվազում է մարդու ակվտիվությունը, իջնում է իմունիտետը և կարող է առաջացնել այլ հիվանդություններ:

Ներկայումս լայնորեն ընդունված են 13 տարբեր վիտամիններ, որոնք դասակարգվում են ոչ թե ըստ կառուցվածքի, այլ ըստ իրենց կենսաբանական և քիմիական ակտիվության: Դրանք են՝ A վիտամին (ռետինոլ), B1 վիտամին (թիամին), B2 վիտամին (ռիբոֆլավին), B3  կամ PP վիտամին (նիկոտինամիդ, նիկոտինաթթու), B5 վիտամին (պանտոտենաթթու), B6 վիտամին (պիրիդօքսին), Bվիտամին (ֆոլացին), B12 վիտամին (ցիանակոբալամին), C վիտամին (ասկորբինաթթու), D վիտամին (կալցիֆերոլներ), E վիտամին (տոկոֆերոլներ), K վիտամին (ֆիլոքինոններ) և Վիտամինանման նյութեր:

Рубрика: Կենսաբանություն

Մարսողական համակարգ

Մարսողության համակարգ, կառուցվածքը: Մարսողությունը բերանի խոռոչում: Մարսողական գեղձեր, դրանց կառուցվածքը և ֆունկցիան:

Սննդի բաղադրամասերը և դրանց նշանակությունը, Մարսողության նշանակությունը, մարսողական համակարգի կառուցվածքը:

Մարսողական համակարգը կազմված է մարսողության օրգաններից և գեղձերից։ Մարսողության օրգաններն են՝ բերանի խոռոչը, ըմպանը, կերակրափողը, ստամոքսը, բարակ և հաստ աղիները։ Իսկ Մարսողական գեղձերն են՝ թքագեղձերը, լյարդը, ենթաստամոքսային գեղձը, ստամոքսի գեղձը:

Մարսողական խողովակի պատերը եռաշերտ են։ Արտաքինից պատված է ամուր շարակցական հյուսվածքով։ Ներքին շերտը՝ լորձաթաղանթը, կազմված է էպիթելային հյուսվածքից։ Լորձաթաղանթի մակերեսը ծալքավոր է, այն պատված է բազմաթիվ մանր գեղձերով, որոնք մարսողական հյութ են արտադրում։ Ստամոքսահյութը (Մարսողական հյութը) պարունակում է սնունդը ճեղքող ֆերմենտներ։ Մարսողության համակարգի հիմնական ֆունկցիաներն են՝ հյութազատականը, շարժողականը և ներծծմանը։

Բերանի խոռոչը մարսողության սկզբնական մասն է, որտեղ կատարվում է սննդի մեխակական և քիմիական մշակում։ Ծամելու ընթացքում լեզուն սննդագնդիկն ուղղում է դեպի ատամներ, շաղախում թքով և տեղաշարժում դեպի ըմպան: Այդ ընթացքում շնչառական ուղու մուտքը փակվում է մակկոկորդով: Այստեղ կատարվում է նաև սննդի համային որակների վերլուծություն և ուտելու համար ոչ պիտանի բաղադրիչների հեռացում։ Բացի համային ընկալիչներից, բերանի խոռոչի լորձաթաղանթում գոյություն ունեն նաև շոշափական, ջերմային և ցավային ընկալիչներ, որոնք ցրված եե բերանի խոռոչի ամբողջ լորձաթաղանթով մեկ։